Regulamin

Regulamin Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów

 1. Definicje
  • Akademia – Akademia Siatkówki PGE Skry Bełchatów; treningi piłki siatkowej realizowane przez Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A. we współpracy ze szkołą.
  • Organizator – Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A, ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów.
  • Uczestnik – dziecko uczęszczające na treningi Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów.
 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin ustala warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach siatkarskich Akademii.
  • Uczestnikiem Akademii może zostać każdy uczeń od IV klasy szkoły podstawowej, w której organizowane są treningi.
  • Każdy uczestnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Oświadczenia przez przedstawiciela ustawowego.
  • Zajęcia Akademii odbywają się w trybie grupowym.
  • Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są nauczyciele i trenerzy pracujący w ramach Akademii.
  • Warunkiem uczestnictwa w Akademii jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych. Uczestnik Akademii jest zobowiązany do przedstawienia trenerowi stosownego oświadczenia przedstawiciela ustawowego pod rygorem niedopuszczenia do zajęć.
  • Zajęcia w Akademii mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie oraz odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą przedstawiciele ustawowi dzieci.
  • Zajęcia odbywają się w trakcie roku szkolnego nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne.
 1. Prawa i obowiązki uczestnika Akademii
  • W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko osoby bez przeciwwskazań do uprawiania sportu.
  • Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Akademię należy posiadać zgodę przedstawicieli ustawowych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1.
  • Uczestnik Akademii zobowiązuje się godnie reprezentować drużynę w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym. Uczestnik powinien szanować innych zawodników, zarówno w drużynie własnej, jak i drużynie przeciwnika oraz przestrzegać zasad fair-play i dobrego wychowania.
  • Każdy uczestnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
  • Każdy uczestnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy.
  • Uczestnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a nauczyciel/trener prowadzący zajęcia ma obowiązek zrobić co może, aby udzielić pomocy.
  • Każdy członek Akademii ma prawo do korzystania z tzw. „pakietu korzyści członka Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów” t.j.:
   – zniżek na bilety i gadżety klubowe,
   – możliwości uzyskania bezpłatnych grupowych zaproszeń na wybrane mecze w Bełchatowie i Łodzi,
   – uczestnictwa w spotkaniach z siatkarzami PGE Skry Bełchatów,
   – preferencji w zakresie przedsięwzięć i eventów organizowanych przez Klub,
   – niezbędnej pomocy merytorycznej w okresie kształcenia, ukierunkowanej na przyszły rozwój kariery zawodniczej, w tym: oceny przez sztab szkoleniowy KPS Skra Bełchatów S.A., przeprowadzenia testów sprawnościowych i medycznych, konsultacji w zakresie pomocy formalnej i prawnej.
  • W przypadku zgłoszenia grupy Akademii do rozgrywek młodzieżowych Klub zobowiązuje się do zarejestrowania zawodnika w Okręgowym Związku Piłki Siatkowej oraz pokrycia kosztów związanych z rejestracją.
 1. Prawa i obowiązki przedstawicieli ustawowych uczestnika Akademii
  • Każdy przedstawiciel ustawowy zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem Akademii.
  • Zgłoszenie dziecka do Akademii oznacza akceptację praw i obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.
  • Przedstawiciele ustawowi zobowiązują się do ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
  • Przedstawiciele ustawowi zobowiązują się do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do uczestniczenia w zajęciach Akademii oraz do informowania nauczyciela/trenera prowadzącego o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka uniemożliwiających jego uczestnictwo w zajęciach.
  • Przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach związanych z członkostwem w Akademii. Wzór zgody stanowi Załącznik Nr 2.
  • Przedstawiciele ustawowi wyrażają w imieniu dziecka zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka do celów związanych z promocją Akademii. Wzór zgody stanowi Załącznik Nr 3.
  • Przedstawiciele ustawowi mają prawo zgłaszać się indywidualnie ze wszystkimi problemami i wątpliwościami do trenera prowadzącego lub koordynatorów projektu.
 1. Postanowienia końcowe
  • Uczestnik, który deklaruje udział w zajęciach, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  • Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązuję od chwili ich opublikowania na www.akademiaskry.pl.
  • Nauczyciel/Trener prowadzący daną grupę ma prawo zwołania zebrania z przedstawicielami ustawowymi w celu przedstawienia spraw bieżących lub wyników sportowych.
  • Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin, ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener, koordynatorzy projektu lub osoba upoważniona przez Zarząd KPS Skra Bełchatów.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2015r.
 1. Polityka ochrony danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników, Przedstawicieli Ustawowych Uczestników jest KPS Skra Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Dąbrowskiego 11. Przetwarzanie danych osobowych będzie zgodnie z przepisami:
   – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako RODO.
   – Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
  • Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: akademia@skra.pl lub adresu: ul. Dąbrowskiego 11; 97-400 Bełchatów.
  • Dane osobowe Uczestników oraz Przedstawicieli Ustawowych będą przetwarzane:
   – w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć, na podstawie wyrażonej przez Uczestnika i Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
   – w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   – w celach archiwalnych, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   – w celach marketingowych – na podstawie zgody – art. 6 ust 1 lit a RODO.
  • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w zajęciach.
  • Uczestnikom, Przedstawicielom Ustawowym, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu swoich danych oraz przysługuje prawo do:
   – sprostowania danych;
   – usunięcia danych;
   – ograniczenia przetwarzania danych;
   – przenoszenia danych;
   – wniesienia sprzeciwu;
   – cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 6.3 lit. a oznacza rezygnację z uczestnictwa w Akademii Siatkówki. Wzór cofnięcia zgody stanowi Załącznik Nr 6 do Regulaminu. W przypadku cofnięcia zgody prosimy o przesłanie jej na wyżej podany adres.
  • Uczestnikom, Przedstawicielom Ustawowym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Organizator oświadcza, że dane Uczestników, Przedstawicieli Ustawowych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  • Dane osobowe Uczestników, Przedstawicieli Ustawowych będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Akademii Siatkówki, przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, oraz przez okres wymagany powszechnymi przepisami prawa.
  • Dane Uczestników, Przedstawicieli Ustawowych mogą być udostępniane organizacjom siatkarskim, podmiotom z którymi współpracujemy przy organizacji Akademii Siatkówki, procesorom z którymi współpracujemy oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w takim przypadku Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem UE legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych. Uczestnik oraz Przedstawiciel Ustawowy ma prawo uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia poprzez kontakt z Administratorem.

Regulamin Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów wraz z załącznikami