Regulamin

Regulamin Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin ustala warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach siatkarskich Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów („Akademia”).
1.2. Uczestnikiem Akademii może zostać każdy uczeń klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.
1.3. Każdy uczestnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego.
1.4. Zajęcia Akademii odbywają się w trybie grupowym.
1.5. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są nauczyciele i trenerzy pracujący w ramach Akademii.
1.6. Warunkiem uczestnictwa w Akademii jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych. Uczestnik Akademii jest zobowiązany do przedstawienia stosownego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych pod rygorem niedopuszczenia do zajęć.
1.7. Zajęcia w Akademii mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie oraz odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
1.8. Zajęcia odbywają się w trakcie roku szkolnego nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne.

2. Prawa i obowiązki uczestnika Akademii

2.1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko osoby bez przeciwwskazań do uprawiania sportu.
2.2. Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Akademię należy posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych.
2.3. Uczestnik Akademii zobowiązuje się godnie reprezentować drużynę w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym. Uczestnik powinien szanować innych zawodników, zarówno w drużynie własnej, jak i drużynie przeciwnika oraz przestrzegać zasad fair-play i dobrego wychowania.
2.4. Każdy uczestnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
2.5. Każdy uczestnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy.
2.6. Uczestnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a nauczyciel/trener prowadzący zajęcia ma obowiązek zrobić co może, aby udzielić pomocy.
2.7. Każdy członek Akademii ma prawo do korzystania z tzw. „pakietu korzyści członka Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów” t.j.:
a. zniżek na bilety i gadżety klubowe,
b. możliwości uzyskania bezpłatnych grupowych zaproszeń na wybrane mecze w Bełchatowie i Łodzi,
c. uczestnictwa w spotkaniach z siatkarzami PGE Skry Bełchatów,
d. preferencji w zakresie przedsięwzięć i eventów organizowanych przez Klub,
e. niezbędnej pomocy merytorycznej w okresie kształcenia, ukierunkowanej na przyszły rozwój kariery zawodniczej, w tym: oceny przez sztab szkoleniowy KPS Skra Bełchatów S.A., przeprowadzenia testów sprawnościowych i medycznych, konsultacji w zakresie pomocy formalnej i prawnej.
2.8. W przypadku zgłoszenia grupy Akademii do rozgrywek młodzieżowych Klub zobowiązuje się do zarejestrowania zawodnika w Okręgowym Związku Piłki Siatkowej oraz pokrycia kosztów związanych z rejestracją.

3. Prawa i obowiązki rodziców/prawnych opiekunów uczestnika Akademii

3.1. Każdy rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem Akademii.
3.2. Zgłoszenie dziecka do Akademii oznacza akceptację praw i obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.
3.3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
3.4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do uczestniczenia w zajęciach Akademii oraz do informowania nauczyciela/trenera prowadzącego o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka uniemożliwiających jego uczestnictwo w zajęciach.
3.5. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach związanych z członkostwem w Akademii oraz zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka do celów związanych z promocją Akademii.
3.6. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo zgłaszać się indywidualnie ze wszystkimi problemami i wątpliwościami do trenera prowadzącego lub koordynatorów projektu.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Uczestnik, który deklaruje udział w zajęciach, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4.2. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
4.3. Nauczyciel/Trener prowadzący daną grupę ma prawo zwołania zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu przedstawienia spraw bieżących lub wyników sportowych.
4.4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin, ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener, koordynatorzy projektu lub osoba upoważniona przez Zarząd KPS Skra Bełchatów.
4.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2015r.