RODO

Polityka ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników, Przedstawicieli Ustawowych Uczestników jest KPS Skra Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Dąbrowskiego 11. Przetwarzanie danych osobowych będzie zgodnie z przepisami:
  – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako RODO.
  – Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: akademia@skra.pl lub adresu: ul. Dąbrowskiego 11; 97-400 Bełchatów.
 3. Dane osobowe Uczestników oraz Przedstawicieli Ustawowych będą przetwarzane:
  – w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć, na podstawie wyrażonej przez Uczestnika i Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  – w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  – w celach archiwalnych, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  – w celach marketingowych – na podstawie zgody – art. 6 ust 1 lit a RODO.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w zajęciach.
 5. Uczestnikom, Przedstawicielom Ustawowym, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu swoich danych oraz przysługuje prawo do:
  – sprostowania danych;
  – usunięcia danych;
  – ograniczenia przetwarzania danych;
  – przenoszenia danych;
  – wniesienia sprzeciwu;
  – cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 6.3 lit. a oznacza rezygnację z uczestnictwa w Akademii Siatkówki. Wzór cofnięcia zgody stanowi Załącznik Nr 6 do Regulaminu. W przypadku cofnięcia zgody prosimy o przesłanie jej na wyżej podany adres.
 6. Uczestnikom, Przedstawicielom Ustawowym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Organizator oświadcza, że dane Uczestników, Przedstawicieli Ustawowych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Dane osobowe Uczestników, Przedstawicieli Ustawowych będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Akademii Siatkówki, przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, oraz przez okres wymagany powszechnymi przepisami prawa.
 8. Dane Uczestników, Przedstawicieli Ustawowych mogą być udostępniane organizacjom siatkarskim, podmiotom z którymi współpracujemy przy organizacji Akademii Siatkówki, procesorom z którymi współpracujemy oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w takim przypadku Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem UE legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych. Uczestnik oraz Przedstawiciel Ustawowy ma prawo uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia poprzez kontakt z Administratorem.